اپلیکیشن کلاسند

با  اپلیکیشن کلاسند مشاورت رو خودت انتخاب کن!

بهترین مشاور رو انتخاب کن!

با کلاسند دیگه نیازی نیست که انتخاب مشاور رو به کسی بسپری! خود میتونی بگردی و بهترین مشاور رو انتخاب کنی!

با مشاورت راحت حرف بزن!

دیگه نیازی به استرس مشاوره گرفتن نیست! راحت توی کلاسند به مشاورت پیام بده از مشاورت پیام بگیر! برنامه ریزیاتو بفرست برنامه ریزی بگیر و هر چیز دیگه!

مشاورت همه جا همراهته!

توی مسافرت! توی راه! توی خونه! هر جایی هستی مشاورت همونجاست! مهم نیست کجای ایران یا جهان هستی مهم اینه کلاسندی باشی!

مشاورین برتر هر شهر!

مشاورین کلاسند از بین صد ها مشاور در تمامی شهر های ایران گزینش می شوند!
هر جایی که هستی آنلاین مشاوره بگیر از هر مشاوری در هرجایی!